Styrelsen i Urb-it AB (”Urb-it” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 16 april 2021, beslutatom en riktad nyemission av 18 650 000 aktier till en emissionskurs om 4,30 kronorper aktie (”Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 80 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.

Emissionskursen om 4,30 kronor per aktie, vilken motsvarar en rabatt om cirka 6,3 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10 handelsdagarna och en rabatt om cirka 8,3 % jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie den 27 oktober 2021, har fastställts baserat på diskussioner med ett antal institutionella investerare som visat intresse för att delta i Nyemissionen. I ljuset häravär det styrelsens uppfattning att emissionskursens marknadsmässighet harsäkerställts.

Nyemissionen riktades huvudsakligen tillett begränsat antal institutionella investerare, däribland Skandia och Ilija Batljan Invest AB.

 

Bolagets VD, Kevin Kviblad, säger i enkommentar:

 

”Den genomförda riktade nyemissionen sätter Urb-it i en stark position. Vi har på mindre än 10 månader expanderat från 3 till 9 städer, vi har en fördel att vara en av pionjärerna på nyckelmarknader i Europa och vi är nu i en position där vi snabbt kan skala upp.
Vi har våra nya partnersamarbeten på plats, efterfrågan är stark och vi kan låta kapitalet arbeta direkt genom att sättaupp nya hyperlokala hubbar och skala vår cykelflotta i våra hemmamarknader Storbritannien och Frankrike – både i städer där vi är aktiva redan idag ochgenom expansion till nya städer. Kapitaltillskottet möjliggör även marknadsföringsinsatser som ytterligare ska driva vår tillväxt.
Sammantaget möjliggör den riktade nyemissionenatt vi omedelbart kan växla upp verksamheten, utnyttja vår fördelaktigaposition och accelerera tillväxten.”

 

Bakgrunden till Nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Urb-it ser en möjlighetatt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning samtidigt som ägarbasen breddas och stärks ytterligare. Emissionslikviden avsesprimärt användas för att etablera nya hyperlokala hubbar och skala Urb-it scykelflotta samt till marknadsföringsinsatser som ytterligare ska drivabolagets tillväxt.

 

Genom Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 2 286 568,8 kronor, från cirka 23 813 306,5 kronor till cirka 26 099 875,3kronor genom nyemission av 18 650 000 aktier, innebärande att det totalaantalet aktier ökar från 194 229 084 aktier till 212 879 084 aktier.Nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om cirka 8,8 procent förbefintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolagetefter Nyemissionen.

 

ABG Sundal Collier är Sole Bookrunner ochKANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

 

Förytterligare information, vänligen kontakta:

 

Kevin Kviblad, VD, kevin@urbit.com

 

Ombolaget:

Urb-it är verksamma inom logistiksektornoch tillhandahåller tjänster för paketleveranser med lastcyklar och cyklar. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mote-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrikeoch Storbritannien. Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Dennainformation är sådan som Urb-it AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 20:00 CEST.