Kommuniké från årsstämma i Urb-it AB (publ) den 12 maj 2023

Urb-it AB (publ) höll fredagen den 12 maj 2023 sin årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.urb-it.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlade resultatet för 2022 behandlas så att det i ny räkning överförs 200 473 626 kronor.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner, Johan Englund, Jan Berg och Kevin Kviblad ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade att inte bevilja Lage Jonason ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer

Stämman omvalde, i enlighet med aktieägares förslag, styrelseledamöterna Jan Berg, Andrea Rosengren, Anna Wikner och Johan Englund för tiden intill nästa årsstämma. Stämman omvalde Jan Berg till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde, i enlighet med aktieägares förslag, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCooper AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som därefter överlåter dem till anställda i koncernen. Högst  115 000 000 teckningsoptioner kan emitteras. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 0,27 kronor. Teckning av aktier kan äga rum från och med den 15 maj 2026 till och med den 31 maj 2026.

_____________

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO, kevin@urbit.com

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike, Storbritannien och Spanien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.

Urb-it grundades 2014 och är ett entreprenöriellt bolag med huvudkontor i Stockholm. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information på www.urbit.com.

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.