Styrelsen i Urb-it AB (“Urb-it” eller bolaget) har idag beslutat om en nyemission av aktier (kvittningsemission) samt att kalla till extra bolagsstämma i bolaget den 6 juli 2020. Styrelsen föreslår att stämman beslutar godkänna kvittningsemissionen. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Nedan anges det huvudsakliga innehållet i beslutet om kvittningsemission. För mer detaljerad information om förslaget hänvisas till kallelsen till stämman och det fullständiga förslaget. Det fullständiga förslaget kommer finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.urb-it.com, senast den 15 juni 2020.

Styrelsens beslut om kvittningsemission

Bakgrund

Styrelsen har idag beslutat, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en kvittningsemission riktad till tolv fordringsägare i bolaget som har fordringar mot bolaget om totalt 34 600 000 kronor. Fordringsägarna är : Lage Jonason, Astrid Jonason, Erik Mitteregger förvaltnings AB, Gerald Engström, Varsity Capital Group AB, Palmstierna Invest AB, Joachim Odqvist, Lars-Erik Irstad, PSA Solutions AB, Kevin Kviblad, Magnus Vahlqvist samt Razani Holding AB.

Teckningskursen i kvittningsemissionen uppgår till 1,67751 kronor per aktie, vilken motsvarar en rabatt om 10% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på Nasdaq First North Growth Markets noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar närmast före dagens datum. Kvittningsemissionen omfattar högst 20 625 802 aktier och kan innebära en utspädning om högst cirka 13,46 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att kvittningsemissionen har genomförts.

Styrelsen föreslår att extra bolagstämman godkänner styrelsens beslut om kvittningsemissionen. För beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Huvudsakliga kvittningsemissionsvillkor

1. Emissionen omfattar högst 20 625 802 aktier i bolaget och bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 528 810,485649 kronor. Under förutsättning att kvittningsemissionen blir fulltecknad kommer bolaget sammanlagt att ha 153 229 084 utestående aktier och ett aktiekapital som uppgår till 18 786 533,213385 kronor efter Kvittningsemissionen.

2. Teckningskursen är 1,67751 kronor per aktie, vilken motsvarar en rabatt om 10% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på Nasdaq First North Growth Markets noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar närmast före den 10 juni 2020.

3. Teckning av aktier ska ske senast den 24 juni 2020. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

4. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget senast den 24 juni 2020. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget behöver stärka bolagets eget kapital.

För mer information vänligen kontakta:
Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ) E-post: kevin@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Om Urb-it AB (publ):
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveranser till konsumenter och butiker i större städer. Urb-it har för närvarande verksamhet i London, Paris, Lyon, Stockholm och Göteborg. Urb-it är baserat i Stockholm. För mer information besök: www.urb-it.com

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB
E-mail: ca@mangold.se
Telephone: +46 (0)8 503 015 50