Urb-it AB (publ) höll torsdagen den 7 maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.urb-it.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlade resultatet för 2019 behandlas så att i ny räkning överförs 4 004 018 kronor.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 40 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, dock att styrelsens ordförande inte ska erhålla något arvode. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2019.

Val av styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Lage Jonson, Andreas Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner och Johan Englund för tiden intill nästa årsstämma. Stämman omvalde Lage Jonson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCooper AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: kevin.kviblad@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50, email CA@mangold.se