Urb-it AB (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 6 juli 2020 klockan 10.00 på Kanter Advokatbyrås kontor, Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 9.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 juni 2020,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 30 juni 2020.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till bolaget per e-post till bolagsstamma@urbit.com eller till adress Urb-it AB, Birger Jarlsgatan 57 A 7 tr., 113 56 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 juni 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.urb-it.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

POSTRÖSTNING
Aktieägarna kan utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Formulär för poströstning och ytterligare information om poströstningen finns tillgänglig på https://urbit.com/sv/for-investors/ samt skickas med post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Notera att poströstsedlarna måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 3 juli 2020.

Observera att aktieägare som önskar poströsta måste, precis som vid personligt deltagande, vara registrerad i bolagets aktiebok tisdagen den 30 juni 2020 (och om aktierna är förvaltarregistrerade, tillse att aktierna är registrerade i eget namn) samt anmäla sig till stämman senast tisdagen den 30 juni 2020.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
 8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (Punkt 7)

Den 10 juni beslutade styrelsen för Urb-it AB (publ) (“Bolaget“) om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut, vilket framgår nedan.

 1. Ett antal fordringsägare (“Fordringsägarna“) har fordringar mot Bolaget om totalt 34 600 000 kronor, vilka avses kvittas mot nyemitterade aktier.
  Fordringsägarna samt deras respektive fordringsbelopp framgår av bilaga till det fullständiga förslaget.
 2. Teckningskursen är 1,67751 kronor per aktie, vilken motsvarar en rabatt om 10% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i Bolaget på Nasdaq First North Growth Markets noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar närmast före den 10 juni 2020 (“Teckningskursen“).
 3. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 528 810,485649 kronor genom nyemission av högst 20 625 802 aktier i Bolaget.
 4. Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsberättigade är Fordringsägarna, i enlighet med bilaga till det fullständiga förslaget. Överteckning är inte tillåten.
 5. Teckning av aktier ska ske senast den 24 juni 2020. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 6. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant eller genom kvittning av fordringar mot Bolaget senast den 24 juni 2020. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget behöver stärka Bolagets eget kapital.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR
De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.urbit.com senast från och med tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Per dagen för denna kallelse finns det totalt 132 603 282 aktier i bolaget med en röst per aktie.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

För mer information vänligen kontakta:
Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ) E-post: kevin@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Om Urb-it AB (publ):
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveranser till konsumenter och butiker i större städer. Urb-it har för närvarande verksamhet i London, Paris, Lyon, Stockholm och Göteborg. Urb-it är baserat i Stockholm. För mer information besök: www.urb-it.com

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB
E-mail: ca@mangold.se
Telephone: +46 (0)8 503 015 50