Urb-it AB (publ) hållerårsstämma fredagen den 12 maj 2023 klockan 10:00 på Advokatfirman Lindahlskontor, Nybrogatan 17, plan 2, i Stockholm. Registreringen börjar klockan 09:30.

FÖRUTSÄTTNINGARFÖR DELTAGANDE OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta istämman ska:

(i)             vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB fördaaktieboken torsdagen den 4 maj 2023, och

(ii)            anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 8 maj2023.

Anmälan om deltagande ska göras per e-post till bolagsstamma@urbit.comeller skriftligen till bolaget på adress Urb-it AB (publ), Kungsgatan 44, 11135 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummereller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan avbiträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

Styrelsen har, ienlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, beslutatatt aktieägarna också ska ha rätt att utöva sin rösträtt genom poströstning.Sådan aktieägare behöver inte särskilt anmäla sitt deltagande i stämman, senedan under poströstning. Se också nedan för ytterligare information om behandlingav personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som har sina aktier förvaltarregistreradegenom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman,inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per måndagen den 8 maj2023 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådanregistrering kan vara tillfällig.

POSTRÖSTNING

Aktieägare kan utöva sinrösträtt vid stämman genom poströstning. Vid poströstning ska ett särskiltformulär användas, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats,www.urb-it.com. Poströstningsformuläret kan också erhållas hos bolaget påadress enligt ovan. För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen harlämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt framgår ipoströstningsformuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskildbeslutspunkt. Poströsten ska vara bolaget tillhanda enligt nedan senast måndagenden 8 maj 2023. Anmälan till stämman behöver inte ske särskilt dåpoströstningsformuläret också gäller som anmälan.

Komplett formulär,inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till bolagsstamma@urbit.comalternativt med post i original till Urb-it AB (publ), Kungsgatan 44, 111 35Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbeviseller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggasformuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Aktieägaren får inteförse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är helapoströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

För eventuella frågorbeträffande poströstningsförfarandet eller för att få poströstningsformuläretoch eventuellt fullmaktsformulär skickad per post, vänligen kontakta bolaget påtelefon +46 709 790 842.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte ärpersonligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genomombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Detsamma gäller omaktieägaren önskar poströsta genom ombud. Ett fullmaktsformulär finns på bolagetswebbplats, www.urb-it.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolagetpå ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia avregistreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiskapersonen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte angeslängre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlättainpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andrabehörighets-handlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.     Öppnande av stämman

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande avröstlängd

4.     Godkännande av dagordning

5.     Val av en eller två justerare

6.     Prövning av om stämman blivitbehörigen sammankallad

7.     Framläggande av årsredovisning ochrevisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.     Beslut om

a.     fastställande av resultaträkningoch balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b.    dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställdabalansräkningen; samt

c.     ansvarsfrihet åt styrelseledamöteroch verkställande direktör

9.     Beslut om antal styrelseledamöteroch antal revisorer och revisorssuppleanter

10.  Beslut om fastställande av styrelse-och revisorsarvoden

11.  Val av styrelseledamöter ochrevisorer samt eventuella revisorssuppleanter

12.  Beslut om emission avteckningsoptioner (incitamentsprogram 2023/2026)

13.  Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår JanBerg, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar, somordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffanderesultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)

Styrelsenföreslår att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 200 473 626kronor.

Beslut om antal styrelseledamöter ochantal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Aktieägare föreslår attstyrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyrastämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslås attbolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om fastställande av styrelse-och revisorsarvoden (punkt 10)

Aktieägare föreslår attarvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången avårsstämman 2024 ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 300000 kronor och övriga stämmovalda ledamöter ska erhålla 100 000 kronor.

Vidare föreslås attarvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorersamt eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Aktieägare föreslåromval av Jan Berg, Andrea Rosengren, Anna Wikner och Johan Englund tillstyrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Berg.

Vidare föreslås omval avdet registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB tillrevisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat, för det fall stämmansval blir i enlighet med förslaget, att Niklas Renström kommer att fortsättavara huvudansvarig för revisionen.

Information om destyrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets webbplatswww.urb-it.com.

Beslut om emission av teckningsoptioner(incitamentsprogram 2023/2026) (punkt 12)

Styrelsen föreslårinförandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i koncernen ienlighet med punkt 12A och 12B nedanvarigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som därefteröverlåter dem till anställda i koncernen. Besluten under punkterna nedanföreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antasi ett sammanhang.

Förslag till beslut om överlåtelse avteckningsoptioner till vissa anställda (punkt 12A)

Bakgrund

Styrelsen har bedömt detvara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda i bolagetskoncern görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärvateckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hoskoncernens anställda förväntas leda till höjd motivation och ökadsamhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten ochresultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till attskapa ett övergripande fokus hos den enskilda anställda. Effekterna förstärksav att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tardel av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betalamarknadsmässigt pris för teckningsoptionerna.

Överlåtelse och tilldelning

Styrelsen föreslår attstämman beslutar om överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda ienlighet med följande villkor.

Rätt att förvärvateckningsoptioner ska tillkomma följande kategorier av anställda i koncernen iangivna antal enligt anvisning från styrelsen:

-       Grupp 1 omfattar den verkställandedirektören och består således av en person. Teckningsberättigad i grupp 1 ärgaranterad tilldelning av 12 000 000 teckningsoptioner.

-       Grupp 2 omfattar personer i denutökade ledningsgruppen och består av 5 personer. Teckningsberättigade i grupp2 är garanterad tilldelning av 6 000 000 teckningsoptioner vardera.

-       Grupp 3 omfattar de lokala ledningsgruppernaoch består av 23 personer. Teckningsberättigad i grupp 3 är garanteradtilldelning av 2 000 000 teckningsoptioner.

-       Grupp 4 omfattar övriga nyckelpersoneroch består av 27 personer. Teckningsberättigad i grupp 4 ärgaranterad tilldelning av 1 000 000 teckningsoptioner.

Om teckningsoptionerkvarstår efter att samtliga teckningar har tillgodosetts upp till garantinivåenligt ovan, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare oberoende avkategori. Deltagare får dock maximalt tilldelas det dubbla antaletteckningsoptioner i förhållande till den garanterade tilldelningen. Emissionenshögsta antal teckningsoptioner får inte överskridas.

Om inte alla deltagaresom önskar teckna maximalt antal teckningsoptioner kan tilldelas dessa, ska deåterstående teckningsoptionerna tilldelas dessa deltagare pro rata iförhållande till respektive deltagares garanterade antal teckningsoptioner,dock högst upp till den maximala tilldelningen. Bolagets styrelse beslutar omslutlig tilldelning.

Ett villkor för tilldelningär att tecknaren vid tidpunkten för tilldelning har en anställning i koncernenoch vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sinanställning.

Teckningsoptionernaska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrånett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten föröverlåtelsen. Per den 6 april 2023 uppgick värdet till 0,00032 kronor peroption, vilket motsvarar optionens marknadsvärde efter tillämpning av sedvanligvärderingsmodell (Black & Scholes).

Programmets kostnad och utspädning

I och med attteckningsoptionerna ska emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkorkommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget ianledning av incitamentsprogrammet. Mot denna bakgrund saknas behov av attsäkra programmet (hedge). Programmet har därmed inte heller någon påverkan påviktiga nyckeltal.

Programmet kan vid fulltdeltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionernainnebära en utspädning om högst cirka 5 procent baserat på antalet aktier i bolagetefter att incitamentsprogrammet har genomförts.

Frågans beredning

Förslaget tillbolagsstämman har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare.

Tidigare incitamentsprogram

Vidextra bolagsstämma den 12 januari 2021 och den 28 februari 2022 beslutade bolagetatt införa långsiktiga incitamentsprogram genom vilka anställda i bolaget fårmöjlighet att erhålla teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktieri bolaget. För mer information om programmet från 2021, se not 20 iårsredovisningen för räkenskapsåret 2021 och för mer information om programmetfrån 2022, se bolagets webbplats.

Förslag till beslut om emission avteckningsoptioner (punkt 12B)

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår attstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande.

1.    Bolaget ska emittera högst 115 000 000teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt tillnyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kankomma att ökas med högst 1 725 000[1] kronor.

2.    Rätt att tecknateckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,tillkomma bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna tillde anställda i enlighet med punkt A ovan. Skälet till avvikelse frånaktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar genomföra ettincitamentsprogram för anställda i koncernen.

3.    Teckningsoptionerna ska emitterasvederlagsfritt. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2023.Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

4.    Överkursen ska tillföras den friaöverkursfonden.

5.    För teckningsoptionerna gällersärskilda teckningsoptionsvillkor. Av optionsvillkoren framgår bl.a. följandevillkor.

a.    För varje teckningsoption harinnehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till enteckningskurs om 0,27 kronor.

b.    Teckningskursen och antalet aktiersom kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering på sättsom framgår av punkt 8 i optionsvillkoren.

c.     Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under enperiod om tre (3) veckor som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjortkvartalsrapporten för Q1 räkenskapsåret 2026. För det fall bolaget inte haroffentliggjort någon kvartalsrapporten för Q1 räkenskapsåret 2026 innan den 30 april2026 kan teckning av aktier äga rum från och med den 15 maj 2026 till och medden 31 maj 2026.

d.    Aktier som tecknas med utnyttjandeav teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på denavstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningverkställts.

Styrelsen, eller denstyrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar ibolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutetvid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 12A-12B ärgiltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar avsåväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Samtliga handlingarenligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolagetpå Kungsgatan 44 i Stockholm och på bolagets webbplats, www.urb-it.com, senastfrån och med fredagen den 21 april 2023 och skickas genast och utan kostnad förmottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar

Aktieägarna erinras omsin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och denverkställande direktören enligt 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hurdina personuppgifter behandlas, vänligen sehttps://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________

Stockholm i april 2023

Urb-it AB(publ)

Styrelsen