Press & Financial
Financial Calendar
Share Holders
About First North
Articles of Association
Annual General Meeting

Press & Financials

Financial Calendar

May 16, 2024

Annual General Meeting

April 26, 2024

Publication of Quarter 1 2024 Report

March 27, 2024

Publication of Annual Report 2023

February 28, 2024

Publication of Quarter 4 2023 Report

October 27, 2023

Publication of Quarter 3 2023 Report

August 25, 2023

Publication of Quarter 2 2023 Report

April 27, 2023

Publication of Quarter 1 2023 Report

May 12, 2023

Annual General Meeting

April 13, 2023

Publication of Annual Report 2022

February 28, 2023

Publication of Quarter 4 Report

Shareholders

Lage Jonason
Quantity 73 890 878
Percent 55.72 %

Astrid Jonason
Quantity 21 139 536
Percent 15.94 %

Erik Mitteregger Förvaltning Ab
Quantity 8 768 227
Percent 6.61 %

Swedbank Robur Fonder Ab
Quantity 6 181 432
Percent 4.66 %

Gerald Engström
Quantity 5 899 784
Percent 4.45 %

Gerald Engström
Quantity 5 899 784
Percent 4.45 %

Commerzbank Ag
Quantity 2 674 588
Percent 2.02 %

Joachim Odqvist
Quantity 1 832 486
Percent 1.38 %

Ålands Ömsesidiga Förs.Bolag
Quantity 1 000 000
Percent 0.75 %

Palmstierna Invest Ab
Quantity 908 840
Percent 0.69 %

Lars-Erik Irstad
Quantity 781 287
Percent 0.59 %

Övriga Aktieägare
Quantity 9 526 224
Percent 7.18 %

Share Holders

Shareholder

Shares

Capital %

Votes%

Lage Jonason

Astrid Jonason

Erik Mitteregger Förvaltning Ab

Consensus Småbolagsfond

Fjärde AP Fonden

Swedbank Robur Fonder AB

Gerald Engström

Fiducian Technology Fund

Adrigo Small Cap

Joachim Odqvist

Other Shareholders

Total

77,486,413

30,909,663

12,971,471

10,000,000

9,500,000

8,632,320

7,688,148

7,500,000

5,000,000

2,776,668

22,664

194,229,084

39.89 %

15.45 %

6.68 %

5.15%

4.89 %

4.44 %

3.96 %

3.86 %

2.57 %

1.43 %

11.67 %

100.00 %

39.89 %

15.45 %

6.68%

5.15%

4.89 %

4.44 %

3.96 %

3.86%

2.57 %

1.43 %

11.67 %

100.00%

About First North

Important information about Nasdaq First North Growth

Market Nasdaq First North Growth Market is a registered SME growth market, in accordance with the Directive on Markets in Financial Instruments (EU 2014/65) as implemented in the national legislation of Denmark, Finland and Sweden, operated by an exchange within the Nasdaq group. Issuers on Nasdaq First North Growth Market are not subject to all the same rules as issuers on a regulated main market, as defined in EU legislation (as implemented in national law). Instead they are subject to a less extensive set of rules and regulations adjusted to small growth companies. The risk in investing in an issuer on Nasdaq First North Growth Market may therefore be higher than investing in an issuer on the main market. All issuers with shares admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market have a Certified Adviser who monitors that the rules are followed. The respective Nasdaq exchange approves the application for admission to trading.

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 015 50

Articles of Association

ANTAGEN PÅ ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2017 ORG.NR 556959-9755

1 § FIRMABolagets firma är Urb-it AB (publ).

2
§ BIFIRMABolagets bifirma är Urb-it Click & Get för den del av bolagets verksamhet som avser kommersiella erbjudanden mot konsument.

3 § STYRELSENS SÄTEStyrelsen har sitt säte i Stockholm.

4 § VERKSAMHETBolaget ska utveckla och driva hållbara servicelösningar för det urbana samhället. Verksamheten riktas primärt mot detaljhandeln och dess kunder i syfte att stärka handelns erbjudande och utöva servicen till konsumenterna i mobila upplägg, främst med avseende på digital access och fysiskt överlämnande – Click & Get. Bolaget ska även äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom såsom patent, varumärken, licenser och andra rättigheter. Bolagets verksamhetsbeskrivning ska ges en vidsträckt tolkning.

5 § AKTIEKAPITALAktiekapitalet utgör lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

6 § AKTIEANTALAntalet aktier i bolaget ska vara lägst 14 500 000 och högst 58 000 000.

7 § AVSTÄMNINGSBOLAGBolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998V1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella Mot detaljhandeln och dess kunder i syfte att stärka handelns erbjudande och utöva servicen till konsumenterna i mobila upplägg, främst med avseende på digital access och fysiskt överlämnande – Click & Get. Bolaget ska även äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom såsom patent, varumärken, licenser och andra rättigheter. Bolagets verksamhetsbeskrivning ska ges en vidsträckt tolkning.

8 § STYRELSENStyrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

9 § REVISORERBolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

10 § KALLELSEKallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

11 § DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMAAktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

12 § BOLAGSSTÄMMAÅrsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma: 1) val av ordförande vid stämman; 2) upprättande och godkännande av röstlängd; 3) godkännande av dagordning; 4) val av en eller två protokolljusterare; 5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6) föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse; 7) beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer; 8) fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter; 9) fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden; 10) val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; 11) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

13 § RÄKENSKAPSÅRRäkenskapsår är 0101-1231.

Extraordinary General Meeting 2021