Investors

Our Board

Lage Jonason

Chairman Of The Board

Anna Wikner

Board Member

Fredrik Warstedt

Board Member

Andrea Rosengren

Board Member

Johan Englund

Board Member

Urb-it Leadership Team

Kevin Kviblad

CEO

Mark Rehnström

CFO

Hannes Skugghall

Chief Mission Officer

Sébastien Potts

UK Country Manager

Caroline Brill

Chief Marketing Officer

Ignacio Achiricas

Country Manager Spain

Stéphane Toutin

France Country Manager

Team Member

Title

Team Member

Title

Team Member

Title

Team Member

Title

Team Member

Title

Team Member

Title

Team Member

Title

Team Member

Title

A Word From our CEO, Kevin

Urb-it’s on a mission to make modern logistics better: for cities, for businesses, and for the consumer. As we enter into a post-COVID 19 world, in which parcel volume continues to grow, our mission matters more than ever. Our purpose is to transform urban logistics with a human service that fights for the health of cities. Our dedicated team has already brought sustainable deliveries to cities across the UK and France – and we’re on the up. As a certified B Corp, we’re setting the gold standard for eco-friendly, high-impact companies who want to do business, better. I am excited for the future, as we grow and realise our vision to bring convenience and sustainability to cities worldwide.

— Kevin Kviblad

Investors

financial reports & information

Press & Financials

Financial Reports

Financial Calendar

February 28, 2023

Publication of Quarter 4 Report

April 13, 2023

Publication of Annual Report 2022

April 27, 2023

Publication of Quarter 1 2023 Report

May 12, 2023

Annual General Meeting

August 25, 2023

Publication of Quarter 2 2023 Report

October 27, 2023

Publication of Quarter 3 2023 Report

February 28, 2024

Publication of Quarter 4 2023 Report

March 27, 2024

Publication of Annual Report 2023

April 26, 2024

Publication of Quarter 1 2024 Report

May 16, 2024

Annual General Meeting

Shareholders

Lage Jonason
Quantity 73 890 878
Percent 55.72 %

Astrid Jonason
Quantity 21 139 536
Percent 15.94 %

Erik Mitteregger Förvaltning Ab
Quantity 8 768 227
Percent 6.61 %

Swedbank Robur Fonder Ab
Quantity 6 181 432
Percent 4.66 %

Gerald Engström
Quantity 5 899 784
Percent 4.45 %

Gerald Engström
Quantity 5 899 784
Percent 4.45 %

Commerzbank Ag
Quantity 2 674 588
Percent 2.02 %

Joachim Odqvist
Quantity 1 832 486
Percent 1.38 %

Ålands Ömsesidiga Förs.Bolag
Quantity 1 000 000
Percent 0.75 %

Palmstierna Invest Ab
Quantity 908 840
Percent 0.69 %

Lars-Erik Irstad
Quantity 781 287
Percent 0.59 %

Övriga Aktieägare
Quantity 9 526 224
Percent 7.18 %

Share Holders

Shareholders as of 31 March 2022

Shares

Capital %

Votes%

Lage Jonason [1]

INGKA

FJärde AP fonden

Erik Mitteregger förvaltning AB

Handelsbanken Microcap

Skandia

Concensus Småbolag

Fiducian technology fund

Adrigo Small & Midcap

Ålandsbanken

Other Shareholders

Total

79,236,413

21,590,909

17,500,000

12,792,952

13,020,000

11,055,000

10,000,000

9,919,441

9,419,148

6,966,610

42,969,520

234,469,993

33.79%

9.21%

7.46%

5.46%

5.55%

4.71 %

4.26 %

4.23 %

4.02 %

2.97 %

18.33 %

100.00 %

33.79 %

9.21%

7.46%

5.46%

5.55%

4.71%

4.26 %

4.23 %

4.02 %

2.97 %

18.33%

100.00%

[1] Board member Lage Jonason privately owns 46,865,769 shares and 32,370,644 shares through his company Lage Jonason AB.

About First North

Important information about Nasdaq First North Growth

Market Nasdaq First North Growth Market is a registered SME growth market, in accordance with the Directive on Markets in Financial Instruments (EU 2014/65) as implemented in the national legislation of Denmark, Finland and Sweden, operated by an exchange within the Nasdaq group. Issuers on Nasdaq First North Growth Market are not subject to all the same rules as issuers on a regulated main market, as defined in EU legislation (as implemented in national law). Instead they are subject to a less extensive set of rules and regulations adjusted to small growth companies. The risk in investing in an issuer on Nasdaq First North Growth Market may therefore be higher than investing in an issuer on the main market. All issuers with shares admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market have a Certified Adviser who monitors that the rules are followed. The respective Nasdaq exchange approves the application for admission to trading.

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 015 50

Articles of Association

Org. nr / reg.no 556959-9755

BOLAGSORDNING
ARTICLESOF ASSOCIATION
Antagen på extrabolagsstämma den 12 januari 2021
Adopted by the Extra General Meeting of shareholders on 12 January 2021 

§ 1
Bolagets företagsnamn är Urb-it AB (publ).
The name of the Company is Urb-it AB(publ).

§ 2 Bolagets bifirma är Urb-it Click & Get för den del av bolagetsverksamhet som avser kommersiella erbjudanden mot konsument.
The Company is doing business as Urb-itClick & Get for the part of the Company’s business related to commercialoffers to consumers.

§ 3 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
The Board of Directors has itsregistered office in Stockholm.

§ 4 Bolaget ska utveckla och driva hållbara servicelösningar för det urbanasamhället. Verksamheten riktas primärt mot detaljhandeln och dess kunder isyfte att stärka handelns erbjudande och utöva servicen till konsumenterna imobila upplägg, främst med avseende på digital access och fysiskt överlämnande –Click & Get. Bolaget ska även äga, förvärva och förvalta fast och lösegendom såsom patent, varumärken, licenser och andra rättigheter. Bolagetsverksamhetsbeskrivning ska ges en vidsträckt tolkning.
The Company shall develop and providesustainable service solutions for the urban community. The Company’s businessis primarily directed at the retail sector and its customers in order tostrengthen the trade’s offering and to provide services to consumers in mobilearrangements, mainly with regard to digital access and physical delivery –Click & Get. The Company shall also own, acquire and manage real- andmovable property such as patents, trademarks, licenses and other rights. The Company’s business description shall be given a broad interpretation.

§ 5 Aktiekapitalet utgör lägst 20 000 000 kronor och högst80 000 000 kronor.
The Company’s share capital shall amountto not less than SEK 20,000,000 and not more than SEK 80,000,000.

§ 6 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 180 000 000 och högst 720 000 000.
The number of shares in the Companyshall be not less than 180,000,000 and not more than 720,000,000. 

§ 7
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligtlagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiellainstrument.
The Company’s shares shall beregistered in a Central Securities Depository register according tothe Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

§ 8 Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljesårligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
The board of directors shall consistof 3-10 directors with no more than 2 alternate directors. The Board ofDirectors is elected yearly by the Annual General Meeting for the period up tothe next Annual General Meeting.

§ 9 Bolaget ska ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
The Company shall have 1-2 auditors,with or without alternate auditors.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- ochInrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagetswebbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i SvenskaDagbladet upplysa om att kallelse har skett.
Notice of a General Meeting ofshareholders shall be provided by way of an announcement in the OfficialSwedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by publishing the noticeon the Company’s website. At the same time as the notice is given, the Company shallthrough an advertisement in Svenska Dagbladet inform that notice has been given.

§ 11 Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skallanmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen förebolagsstämman.
Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två),dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

A shareholder wishing to participatein a general meeting of shareholders must give notice to the Company of his orher intention to participate in the meeting no later than the day that is setforth in the notice of the meeting. The last-mentioned day shall not be aSunday, or any other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eveor New Year’s Eve and not fall prior to the fifth weekday before the meeting.Shareholders may bring deputies (no more than two) to a General Meeting if theshareholder has given notice of this in accordance with the previous paragraph.

§ 12 Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1.         val av ordförande vid stämman;
2.         upprättande och godkännande av röstlängd;
3.         godkännande av dagordning;
4.         val av en eller två protokolljusterare;
5.         prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6.         föredragning av framlagd årsredovisning och eventuellrevisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuellkoncernrevisionsberättelse;

7.         beslut
a)     om fastställande avresultaträkning och balansräkning samt i förekommande fallkoncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b)     om dispositionerbeträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c)     om ansvarsfrihet åtstyrelseledamöter och verkställande direktör;

8.         fastställande av antalet styrelseledamöter och, iförekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9.         fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden;
10.       val av styrelse och revisorer samt eventuellarevisorssuppleanter;
11.       annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslageneller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta förhela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begräsning i röstetalet.

An Annual General Meeting ofshareholders shall be held within six months of the expiry of each financialyear.At the Annual General Meeting of shareholders,the following items shall be addressed:

1.         Election of the chairman of the meeting.
2.         Preparation and approval of the voting list.
3.         Approval of the agenda.
4.         Election of one or two persons to verify the minutes.
5.         Determination of whether the meeting has been duly convened.
6.         Presentation of the annual report and the auditor’s report and, if applicable, the group financial reportand the group auditor’s report.

7.         Resolutions
a.    regarding the adaption of theincome statement and balance sheet and, if applicable, the consolidated incomestatement and consolidated balance sheet;
b.    regarding the allocation of the Company’s result in accordance with the adopted balance sheet;
c.    regarding the discharge fromliability for the board of directors and the managing director;

8.         Resolution regarding thenumber of directors of the board and, if applicable, the number of auditors andalternate auditors;
9.         Resolution regarding remuneration to the board of directors and, if applicable, remuneration to the auditors;
10.       Election of directors and chairman, election of auditors and, where appropriate, alternate auditors;
11.       Any other matter on which themeeting is required to decide pursuant to the Companies Act (2005:551) or the Articles of Association.

At a General Meeting, every shareholder shall be entitled to vote for all sharesowned by him or represented by him, without limitation to the number of votes.

§ 13 Räkenskapsår skall vara 0101-1231.The financial year is 0101-1231.

§ 14 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande somanges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarnaska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The Board of Directors may gather proxies according to the procedure stated in Chapter 7,Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).The Boardof Directors may before a General Meeting resolve that the shareholders shallbe entitled to vote by post prior to the General Meeting.____________________

Annual General Meeting 2020

No items found.

Annual General Meeting 2019

No items found.

Annual General Meeting 2018

No items found.

Extraordinary General Meeting 2020

Extraordinary General Meeting 2019

No items found.

Extraordinary General Meeting 2018

No items found.

For IR enquiries please contact ir@urbit.com