Press Release

Urb-it genomför riktad nyemission om cirka 23,3 miljoner kronor

September 27, 2022
An outlined icon of reading glasses
2 MINS

Styrelsen i Urb-it AB (publ) (”Urb-it” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 13 maj 2022, beslutat och genomfört en riktad nyemission av 8 475 000 aktier med en teckningskurs om 2,75 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 23,3 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.

Teckningskursen om 2,75 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 8,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10 handelsdagarna och en rabatt om cirka 8,9 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie den 26 september 2022, har fastställts baserat på diskussioner med ett antal investerare som visat intresse för att delta i Nyemissionen. I ljuset härav är det styrelsens uppfattning att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

Nyemissionen riktades till en på förhand vidtalad krets av befintliga investerare, däribland Fjärde APfonden, Handelsbanken Fonder och Skandia.

Bolagets VD, Kevin Kviblad, säger i en kommentar:

”Urb-it bedriver en verksamhet som gynnas av flera trender inom klimatområdet, och vi noterar ökande volymer och förbättrade marginaler. I dagens börsklimat är det inte helt lätt att finansiera verksamheter som ännu inte visar vinst. Just därför är det glädjande att vi har kunnat genomföra en riktad emission, där sex av de nuvarande aktieägarna deltar, något som vi har bedömt vara den mest kostnadseffektiva vägen att lösa finansieringen.”

Bakgrunden till Nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Urb-it ser en möjlighet att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital från en på förhand vidtalad krets av investerare. På grund av den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär är det styrelsens bedömning att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse och därför också motiverar avvikelse från huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionslikviden avses primärt användas för att stärka rörelsekapitalet.

Genom Nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med cirka 1 039 070,813731 kronor, från cirka 28 968 326,326434 kronor till cirka 30 007 397,140165 kronor genom nyemission av 8 475 000 aktier, innebärande att det totala antalet aktier ökar från 236 275 105 aktier till 244 750 105 aktier. Nyemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 3,5 procent för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen.

Rådgivare

Vator Securities AB har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, VD, kevin@urbit.com

Denna information är sådan som Urb-it AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2022 kl. 08:50 CEST.

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-postadressen CA@mangold.se.

More From Urb-it Knowledge

Ready to Urb-it?

get in touch