Press Release

Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it den 10 december 2021

Urb-it AB (publ) höll under fredagen den 10 december 2021 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

December 10, 2021
An outlined icon of reading glasses
2 mins

Urb-it AB (publ) höll under fredagen den 10 december 2021 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.urb-it.com.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Stämman godkände styrelsens beslut av den 19 november 2021 om en riktad nyemission av högst 21 590 909 aktier till Ingka Investments Ventures Europe B.V. Teckningskursen i nyemissionen uppgick till 4,40 kronor per aktie och genom nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med högst 2 647 136,682455 kronor. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget får in en ny stor aktieägare med kapacitet att stötta bolagets fortsatta tillväxtresa, både finansiellt och med sin kunskap och erfarenhet. Därtill ger kapitaltillskottet från nyemissionen bolaget en ytterligare förstärkt finansiell position och en ökad flexibilitet att ta tillvara de möjligheter att fortsätta växa som bolaget identifierat på marknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO, kevin@urbit.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2021 2021 kl. 10:00 CET.

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50, email CA@mangold.se.

More From Urb-it Knowledge

Ready to Urb-it?

get in touch