Press Release

Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it AB den 28 februari 2022

Urb-it AB (publ) höll under måndagen den 28 februari 2022 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

February 28, 2022
An outlined icon of reading glasses
2 mins

Urb-it AB (publ) höll under måndagen den 28 februari 2022 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt det fullständiga beslutsförslaget som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.urb-it.com.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som därefter överlåter dem till anställda i koncernen. Högst  7 210 000 teckningsoptioner kan emitteras. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 8,40 kronor. Teckning av aktier kan äga rum från och med den 15 mars 2025 till och med den 29 mars 2025.

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO, kevin@urbit.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022  kl. 11:30 CET.

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer [08-503 015 50] och på e-postadressen [CA@mangold.se].

More From Urb-it Knowledge

Ready to Urb-it?

get in touch