FÖRETRÄDESEMISSION 2022

Eldrivna cykelleveranser är logistiskt överlägsna

Samtidigt som e-handeln växer kraftigt ställs allt högre krav på minskad miljöpåverkan, både från konsumenter och lagstiftning. Lösningen på frågan är Urb-it.

Bakgrund och motiv

Urb-its mål är att erbjuda hållbara sistamilen-tjänster i storstäder med hög befolkningstäthet och med omfattande e-handelsmarknad och miljölagstiftning på plats. Bolaget tillämpar en expansiv tillväxtstrategi där Urb-it har gått från lokala marknader till verksamhet i flertalet europeiska storstäder. År 2020 var Bolaget verksamma i tre av de största städerna i Frankrike och England och expanderade till 9 storstäder 2021. Under första halvåret 2022 nådde Urb-its tjänster över 4 miljoner invånare i Paris stadskärna och Bolaget utökade sin verksamhet i England genom att lansera i den brittiska storstaden Liverpool.

Detaljhandeln och e-handeln genomgår en digital transformation och växer kraftigt. Marknaden har det senaste decenniet sett en ökning med cirka 300 procent mellan 2014 och 2019. Drivkrafterna bakom denna tillväxt är bland annat ökad urbanisering, samt ökad köpkraft och utbud av varor som kan köpas online. Samtidigt ökar kraven på bekvämlighet och miljövänlighet från den urbana konsumenten, vilket i sin tur genererar ökad efterfrågan för leveranser, och innovativa lösningar inom sistamilen-tjänster, som är en service som konsumenter förväntar sig i allt högre utsträckning.

Urb-it gick in i 2022 med ett tydligt fokus på genomförandet av bolagets utlagda strategi med fortsatt tillväxt och med ökat fokus på lönsamhet. Bolaget är efter fortsatta investeringar i infrastruktur nu väl positionerat för att växa med den ökande efterfrågan, primärt från e-handelssegmentet. Urb-it har under 2022 prioriterat lönsamhet framför volymtillväxt vilket möjliggjorde en förstärkt operativ effektivitet. Samtidigt har detta resulterat i minskade kostnader för hela verksamheten. Tidigare investeringar och det strategiska beslutet att fokusera på effektivitet och ökad lönsamhet har påverkat antalet levererade paket per timme, vilket visar skalbarheten och den starka enhetsekonomi som finns i bolagets erbjudande. Under andra kvartalet 2022 påvisade Bolaget starka tillväxtsiffror och ökad omsättning, cirka 13,9 procent jämfört med kvartalet innan och cirka 109,9 procent jämfört med samma kvartal året innan. Detta mycket på grund av de större kunder bolaget har avtal med, bland annat Amazon, Alibaba och Yodel.

Under 2022 tog Urb-it steget att expandera till Spanien, ett av de ledande länderna inom e-handel och ett av de snabbast växande e-handelsmarknaderna i Europa. Dessutom planerar Spanien att införa miljözoner i de 180 största städerna fram till 2023, vilket kommer öka efterfrågan på miljövänliga sista-milentjänster. Urb-it började med att lansera i Barcelona och Madrid, vilket gav direkt tillgång till en kundbas om 3,5 miljoner invånare. Med detta är Urb-it nu verksamma i 13 europeiska storstäder i tre olika länder och Urb-it undersöker expansion till fler marknader där bolagets affärsmodell har möjlighet att nå framgång. I synnerhet i storstäder med hög befolkningstäthet, utvecklad e-handelsmarknad och omfattande miljölagstiftning där Bolaget har identifierat möjligheter i Tyskland, Italien och Portugal.

Erbjudandet i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 28 november 2022 är registrerad som aktieägare i Urb-it erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Urb-it. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier i företrädesemissionen, där en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier i Urb-it. Teckning av nya aktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 89,9 procent, men har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Vid överlåtelse av teckningsrätt övergår företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.

Emissionsbelopp

Teckningskursen har fastställts till 0,1 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, om den fulltecknas, sammanlagt tillför Urb-it cirka 196 Mkr före transaktionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden m.m.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 40,4 procent av teckningsåtaganden, cirka 7,7 procent av icke-bindande teckningsavsikter och till cirka 51,9 procent av garantiåtaganden. Följaktligen omfattas företrädesemissionen fullt ut av teckningsåtaganden, icke-bindande teckningsavsikter och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsåtaganden har lämnats av bland annat bolagets större aktieägare Ingka Investments Ventures Europe B.V. och Adrigo Asset Management samt andra institutionella aktieägare och delar av bolagets styrelse och ledning. Ingka Investments Ventures Europe B.V. har åtagit sig att teckna upp till cirka 52,9 Mkr. Icke-bindande teckningsavsikter har erhållits från Skandia och Fiducian Group Ltd. Garantiåtaganden har lämnats av vissa existerande aktieägare, bland annat Adrigo Asset Management, samt externa garanter.

Teckningsperiod

30 november – 14 december 2022

Handel med teckningsrätter

30 november – 9 december 2022

Handel med BTA

30 november 2022 – vecka 1, 2023

Instrument hos Nasdaq First North Growth Market

Aktie: URBIT, ISIN-kod: SE0009921034

Teckningsrätt: URBIT TR, ISIN-kod: SE0019070665

Betald tecknad aktie (BTA): URBIT BTA, ISIN-kod: SE0019070673

DOCUMENTS